Privacyverklaring

Privacybeleid van https://tomvandendriessche.vlaanderen/

Deze Website verzamelt een aantal Persoonsgegevens van haar Gebruikers.

Dit document kan worden afgedrukt met de afdrukopdracht in de instellingen van elke browser.

Gegevensbeheerder
Tom Vandendriessche, Wiertzstraat 60, 1047 Brussel

E-mailadres van de controleur: contact@tomvandendriessche.vlaanderen

Soorten verzamelde gegevens

Tot de Persoonsgegevens die door deze Website worden verzameld, hetzij zelfstandig hetzij via derden, behoren onder meer: Tracking Tool; Gebruiksgegevens; e-mail; voornaam; achternaam; geboortedatum; land; diverse soorten Gegevens; postcode; Gegevens die tijdens het gebruik van de dienst worden meegedeeld.

Volledige details over elk type verzamelde gegevens worden verstrekt in de desbetreffende onderdelen van dit privacybeleid of door middel van specifieke informatieteksten die worden weergegeven voordat de gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens kunnen vrijelijk door de Gebruiker worden verstrekt of, in het geval van Gebruiksgegevens, automatisch worden verzameld tijdens het gebruik van deze Website. Tenzij anders aangegeven, zijn alle door deze website gevraagde gegevens verplicht. Indien de Gebruiker weigert om het te verstrekken, kan het onmogelijk zijn voor deze Web Site om de Dienst te verlenen. Waar deze Website aangeeft dat bepaalde Gegevens optioneel zijn, staat het Gebruikers vrij om af te zien van het verstrekken van dergelijke Gegevens, zonder dat dit gevolgen heeft voor de beschikbaarheid of de werking van de Dienst. Gebruikers die twijfelen over welke gegevens verplicht zijn, worden aangemoedigd contact op te nemen met de Gegevensverwerker. Elk gebruik van cookies - of van andere tracking tools - door deze Website of door de eigenaars van de diensten van derden die door deze Website worden gebruikt, is, tenzij anders vermeld, bedoeld om de door de Gebruiker gevraagde Dienst te verlenen, naast de andere doeleinden die in dit document en in het Cookiebeleid, indien beschikbaar, worden beschreven.

De Gebruiker neemt de verantwoordelijkheid op zich voor de Persoonsgegevens van derden die via deze Website zijn verkregen, gepubliceerd of gedeeld en garandeert dat hij/zij het recht heeft om deze te communiceren of te verspreiden, waarmee hij/zij de Eigenaar ontslaat van elke aansprakelijkheid jegens derden.

Methode en plaats van verwerking van de verzamelde gegevens

Behandelingsmodaliteiten

De verantwoordelijke voor de verwerking neemt passende beveiligingsmaatregelen om ongeoorloofde toegang tot, bekendmaking van, wijziging of vernietiging van Persoonsgegevens te voorkomen. De verwerking wordt uitgevoerd met behulp van computer- en/of telematicahulpmiddelen, met organisatorische methoden en logica die strikt verband houden met de aangegeven doeleinden. Naast de Verantwoordelijke voor de verwerking kunnen in sommige gevallen andere personen die betrokken zijn bij de organisatie van deze Website (administratieve, commerciële, marketing-, juridische, systeembeheerders) of externe personen (zoals externe leveranciers van technische diensten, postkoeriers, hostingproviders, IT-bedrijven, communicatiebureaus) die indien nodig door de Verantwoordelijke voor de verwerking zijn aangesteld als Gegevensverwerkers, toegang hebben tot de Gegevens. De bijgewerkte lijst van gegevensverwerkers kan altijd bij de verantwoordelijke voor de verwerking worden opgevraagd.

Rechtsgrondslag voor de verwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt Persoonsgegevens over de Gebruiker indien aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • De Gebruiker heeft toestemming gegeven voor een of meer specifieke doeleinden; Opmerking: in sommige rechtsgebieden is het de verantwoordelijke voor de verwerking toegestaan Persoonsgegevens te verwerken zonder toestemming van de Gebruiker of zonder een van de hieronder genoemde rechtsgronden, totdat de Gebruiker bezwaar maakt ("op-out") tegen een dergelijke verwerking. Dit geldt echter niet wanneer de verwerking van Persoonsgegevens onder de Europese wetgeving inzake de bescherming van Persoonsgegevens valt;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst met de Gebruiker en/of de uitvoering van precontractuele maatregelen;
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking is opgedragen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke voor de verwerking of van derden.

Het is echter altijd mogelijk de verantwoordelijke voor de verwerking te vragen de concrete rechtsgrondslag van elke verwerking te verduidelijken en met name aan te geven of de verwerking op de wet is gebaseerd, door een overeenkomst is voorgeschreven of noodzakelijk is om een overeenkomst te sluiten.

Plaats

De gegevens worden verwerkt in het operationele hoofdkwartier van de verantwoordelijke voor de verwerking en op elke andere plaats waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking.
De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen worden doorgegeven aan een ander land dan het land waar de Gebruiker zich bevindt. Voor nadere informatie over de plaats van de verwerking wordt verwezen naar het deel over de details van de verwerking van Persoonsgegevens.

De Gebruiker heeft het recht om informatie te verkrijgen over de rechtsgrondslag voor de doorgifte van Gegevens buiten de Europese Unie of aan een internationale organisatie naar internationaal publiek recht of bestaande uit twee of meer landen, zoals de VN, alsmede over de door de verantwoordelijke voor de verwerking genomen beveiligingsmaatregelen ter bescherming van de Gegevens.

U kunt nagaan of een van de bovengenoemde doorgiften plaatsvindt door het gedeelte van dit document te bestuderen dat betrekking heeft op de details van de verwerking van Persoonsgegevens of informatie vragen aan de Gegevensverwerker door contact met hem op te nemen via de aan het begin vermelde contactgegevens.

Bewaartermijn

De gegevens worden verwerkt en opgeslagen gedurende de tijd die vereist is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld.
Daarom:

 • Persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met de uitvoering van een contract tussen de verantwoordelijke voor de verwerking en de gebruiker, worden bewaard totdat de uitvoering van dat contract is voltooid.
 • Persoonsgegevens die worden verzameld voor doeleinden die verband houden met het rechtmatige belang van de verantwoordelijke voor de verwerking, zullen worden bewaard totdat aan dat belang is voldaan. De Gebruiker kan nadere informatie verkrijgen over het rechtmatige belang dat door de verantwoordelijke voor de verwerking wordt nagestreefd in de desbetreffende onderdelen van dit document of door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking.

Wanneer de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker, kan de verantwoordelijke de Persoonsgegevens langer bewaren totdat de toestemming wordt ingetrokken. Daarnaast kan de verantwoordelijke voor de verwerking verplicht zijn Persoonsgegevens langer te bewaren om te voldoen aan een wettelijke verplichting of op last van een autoriteit.

Aan het einde van de bewaringstermijn worden de Persoonsgegevens gewist. Na afloop van deze periode kan het recht op toegang, annulering, rectificatie en het recht op gegevensoverdraagbaarheid dan ook niet meer worden uitgeoefend.

Doeleinden van de verzamelde gegevens

De Gegevens van de Gebruiker worden verzameld om de Controller in staat te stellen de Dienst te verlenen, te voldoen aan wettelijke verplichtingen, te reageren op verzoeken of handhavingsacties, zijn rechten en belangen (of die van Gebruikers of derden) te beschermen, eventuele kwaadaardige of frauduleuze activiteiten op te sporen, alsmede voor de volgende doeleinden: Statistieken, Platform- en hostingdiensten, Registratie en authenticatie, Inhoud van externe platforms weergeven, Contacten beheren en berichten verzenden, Contact opnemen met de gebruiker, Interactie met gegevensverzamelingsplatforms en andere derden, Tagbeheer, Hosting en backend-infrastructuur, Remarketing en behavioral targeting en SPAM-bescherming.

Voor gedetailleerde informatie over de doeleinden van de verwerking en de Persoonsgegevens die voor elk doel worden verwerkt, kan de Gebruiker de paragraaf "Details over de verwerking van Persoonsgegevens" raadplegen.

Details van de verwerking van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden verzameld voor de volgende doeleinden en met gebruikmaking van de volgende diensten:

Mailinglijst of nieuwsbrief (deze website)

Door zich in te schrijven voor een mailinglijst of nieuwsbrief, wordt het e-mailadres van de Gebruiker automatisch toegevoegd aan een lijst van contactpersonen aan wie e-mailberichten met informatie, waaronder commerciële en promotionele informatie, met betrekking tot deze Website kunnen worden gestuurd. Het e-mailadres van de Gebruiker kan ook aan deze lijst worden toegevoegd als gevolg van het registreren op deze Website of het doen van een aankoop.

Verwerkte persoonsgegevens: achternaam; e-mail; naam; telefoonnummer

Contacten beheren en berichten verzenden

Dit type dienst stelt ons in staat een databank te beheren van e-mailcontacten, telefooncontacten of elk ander type contact dat wordt gebruikt om met de Gebruiker te communiceren. Met deze diensten kunnen ook gegevens worden verzameld over de datum en het tijdstip waarop de gebruiker de berichten bekijkt, alsmede over de interactie van de gebruiker met de berichten, zoals informatie over het klikken op links in de berichten.

Contacten beheren en berichten verzenden

Dit type dienst stelt ons in staat een databank te beheren van e-mailcontacten, telefooncontacten of elk ander type contact dat wordt gebruikt om met de Gebruiker te communiceren. Met deze diensten kunnen ook gegevens worden verzameld over de datum en het tijdstip waarop de gebruiker de berichten bekijkt, alsmede over de interactie van de gebruiker met de berichten, zoals informatie over het klikken op links in de berichten.

SPAM bescherming

Dit type dienst analyseert het verkeer van deze Website, dat mogelijk Persoonsgegevens van de Gebruikers bevat, om het te filteren uit delen van het verkeer, berichten en inhoud die als SPAM worden herkend.

Google reCAPTCHA

Google reCAPTCHA is een SPAM-beveiligingsdienst van Google LLC of Google Ireland Limited, afhankelijk van waar deze Website wordt gebruikt. Het gebruik van het reCAPTCHA-systeem is onderworpen aan het privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden van Google.

Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; traceerhulpmiddel.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten - Privacybeleid; Ierland - Privacybeleid.

Inhoud van externe platforms weergeven

Dit type dienst maakt het mogelijk om direct vanaf de pagina's van deze Website inhoud weer te geven die op externe platforms wordt gehost, en om daarmee te interageren. Dit soort diensten kan echter gegevens verzamelen over het webverkeer met betrekking tot de pagina's waarop de dienst is geïnstalleerd, zelfs wanneer de gebruikers er geen gebruik van maken.

Google Fonts

Google Fonts is een dienst voor de weergave van lettertypestijlen die wordt beheerd door Google LLC of Google Ireland Limited, afhankelijk van waar deze Website wordt gebruikt, en die deze Website in staat stelt dergelijke inhoud in haar pagina's te integreren.

Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens; verschillende soorten Gegevens zoals gespecificeerd in het privacybeleid van de dienst.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten - Privacybeleid; Ierland - Privacybeleid.

Font Awesome (Fonticons, Inc. )

Font Awesome (Fonticons, Inc. ) Font Awesome is een dienst voor het weergeven van lettertypen die wordt beheerd door Fonticons, Inc. die deze website in staat stelt om dergelijke inhoud in de pagina's te integreren.

Verwerkte persoonsgegevens: Gebruiksgegevens.

Plaats van verwerking: Verenigde Staten - Privacybeleid.

Gebruikersrechten

Gebruikers kunnen bepaalde rechten uitoefenen met betrekking tot de Gegevens die door de Gegevensverwerker worden verwerkt.

In het bijzonder heeft de Gebruiker het recht om:

 • toestemming te allen tijde intrekken De gebruiker kan de eerder gegeven toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens intrekken.
 • bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens De gebruiker kan bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens wanneer dit gebeurt op een andere rechtsgrondslag dan toestemming. Meer informatie over het recht van verzet is te vinden in onderstaande paragraaf.
 • toegang tot zijn gegevens.De gebruiker heeft het recht informatie te verkrijgen over de gegevens die door de verantwoordelijke voor de verwerking worden verwerkt, over bepaalde aspecten van de verwerking en om een kopie van de verwerkte gegevens te ontvangen.
 • verifiëren en verzoeken om rectificatie.De gebruiker kan de juistheid van zijn gegevens verifiëren en verzoeken dat deze worden bijgewerkt of gecorrigeerd.
 • beperking van de verwerking verlangen Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de Gebruiker om beperking van de verwerking van zijn Gegevens verzoeken. In dit geval zal de Gegevensverwerker de Gegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan de bewaring ervan.
 • de verwijdering of verwijdering van zijn Persoonsgegevens te verkrijgen. Wanneer aan bepaalde voorwaarden is voldaan, kan de Gebruiker de Gegevensverwerker verzoeken zijn Gegevens te verwijderen.
 • hun gegevens te ontvangen of deze te laten overdragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke De gebruiker heeft het recht zijn gegevens te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en, indien technisch haalbaar, deze zonder belemmering te laten overdragen aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke. Deze bepaling is van toepassing wanneer de Gegevens op geautomatiseerde wijze worden verwerkt en de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de Gebruiker, op een contract waarbij de Gebruiker partij is of op contractuele maatregelen die daarmee verband houden.
 • om een klacht in te dienen.De Gebruiker kan een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming of juridische stappen ondernemen.
Details van het recht van bezwaar

Wanneer Persoonsgegevens worden verwerkt in het algemeen belang, in de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verantwoordelijke voor de verwerking toekomt of ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van de verantwoordelijke voor de verwerking, hebben Gebruikers het recht bezwaar te maken tegen de verwerking op gronden die verband houden met hun bijzondere situatie.

De gebruikers worden eraan herinnerd dat, indien hun gegevens worden verwerkt voor direct-marketingdoeleinden, zij zonder opgave van redenen bezwaar kunnen maken tegen de verwerking. Om te weten te komen of de verantwoordelijke voor de verwerking gegevens voor direct-marketingdoeleinden verwerkt, kunnen de Gebruikers de respectieve delen van dit document raadplegen.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Om de rechten van de Gebruiker uit te oefenen, kan de Gebruiker een verzoek richten aan de in dit document vermelde contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking. Verzoeken worden kosteloos ingediend en zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, door de verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt.

Nadere informatie over de behandeling

Juridische verdediging

De Persoonsgegevens van de Gebruiker kunnen door de Gegevensbeheerder worden gebruikt in gerechtelijke procedures of in de voorbereidende fasen van dergelijke procedures om de Gebruiker te verdedigen tegen misbruik bij het gebruik van deze Website of verwante Diensten. De Gebruiker verklaart ervan op de hoogte te zijn dat de Verantwoordelijke voor de verwerking verplicht kan zijn de Gegevens op bevel van overheidsinstanties bekend te maken.

Specifieke informatie

Op verzoek van de Gebruiker kan deze Website, naast de informatie in dit privacybeleid, de Gebruiker aanvullende en contextuele informatie verstrekken over specifieke Diensten, of over het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Specifieke informatie

Op verzoek van de Gebruiker kan deze Website, naast de informatie in dit privacybeleid, de Gebruiker aanvullende en contextuele informatie verstrekken over specifieke Diensten, of over het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens.

Systeemlogboeken en onderhoud

Voor operationele en onderhoudsdoeleinden kunnen deze Website en de diensten van derden die er gebruik van maken, systeemlogs verzamelen, d.w.z. bestanden waarin interacties worden vastgelegd en die ook Persoonsgegevens kunnen bevatten, zoals het IP-adres van de Gebruiker.

Informatie die niet in dit beleid is opgenomen

Nadere informatie over de verwerking van Persoonsgegevens kan te allen tijde worden opgevraagd bij de Verantwoordelijke voor de verwerking via de contactgegevens.

Wijzigingen in dit privacybeleid

De Gegevensverwerker behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid door Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen op deze pagina en, indien mogelijk, op deze Website, alsmede, indien technisch en juridisch haalbaar, door een kennisgeving te sturen aan Gebruikers via een van de contactgegevens waarover hij beschikt. Raadpleeg deze pagina daarom regelmatig en verwijs daarbij naar de datum van de laatste wijziging die onderaan is vermeld.

Indien de wijzigingen gevolgen hebben voor de verwerking waarvan de rechtsgrondslag toestemming is, zal de verantwoordelijke voor de verwerking, indien nodig, de toestemming van de gebruiker opnieuw vragen.

Definities en juridische verwijzingen

Persoonsgegevens (of Data)

Persoonsgegevens zijn alle informatie die, direct of indirect, zelfs in combinatie met andere informatie, met inbegrip van een persoonlijk identificatienummer, een natuurlijke persoon identificeerbaar of identificeerbaar maken.

Gebruiksgegevens

Dit is de informatie die automatisch via deze website wordt verzameld (met inbegrip van toepassingen van derden die in deze website zijn geïntegreerd), waaronder: IP-adressen of domeinnamen van computers die worden gebruikt door de gebruiker die verbinding maakt met deze website, URI (Uniform Resource Identifier)-notatieadressen, het tijdstip van het verzoek, de methode die is gebruikt om het verzoek door te sturen naar de server, de grootte van het bestand dat als antwoord is verkregen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server aangeeft (succesvol, fout, enz.), het land van herkomst, de naam van de persoon die het verzoek indient, de datum en het tijdstip van het verzoek, de datum en het tijdstip van het antwoord. ), het land van herkomst, de kenmerken van de door de bezoeker gebruikte browser en besturingssysteem, de verschillende tijdsconnotaties van het bezoek (bijvoorbeeld de tijd die op elke pagina is doorgebracht) en de details van de binnen de Applicatie gevolgde route, met name wat betreft de volgorde van de geraadpleegde pagina's, de parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de Gebruiker.

Gebruiker

De persoon die deze website gebruikt en die, tenzij anders bepaald, samenvalt met de betrokkene.

Gegevens Onderwerp

De natuurlijke persoon op wie de Persoonsgegevens betrekking hebben.

Gegevens Verwerker

De natuurlijke persoon, rechtspersoon, overheidsinstantie en elke andere entiteit die Persoonsgegevens verwerkt namens de Gegevensverwerker, overeenkomstig hetgeen in dit privacybeleid is bepaald.

Gegevensbeheerder (of eigenaar)

De natuurlijke of rechtspersoon, de overheidsinstantie, de dienst of een ander orgaan die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt, alsmede de instrumenten die worden gebruikt, met inbegrip van de veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de werking en het gebruik van deze Website. De eigenaar van deze website is de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens, tenzij anders vermeld.

Deze Website (of deze Applicatie)

Het hardware- of software-instrument waarmee de Persoonsgegevens van Gebruikers worden verzameld en verwerkt.

Dienst

De Dienst die door deze Website wordt aangeboden zoals gedefinieerd in de relevante voorwaarden (indien van toepassing) op deze site/toepassing.

Europese Unie (of EU)

Tenzij anders vermeld, worden alle verwijzingen in dit document naar de Europese Unie geacht alle huidige lidstaten van de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte te omvatten.

Cookies

Cookies zijn traceerinstrumenten die bestaan uit kleine stukjes gegevens die in de browser van de gebruiker worden opgeslagen.

Volgapparaat

Traceermiddel betekent elke technologie - bijv. cookies, unieke identificatoren, webbakens, ingebedde scripts, e-tags en fingerprinting - waarmee Gebruikers kunnen worden gevolgd, bijvoorbeeld door het verzamelen of opslaan van informatie op het apparaat van de Gebruiker.

Juridische referenties

Dit privacybeleid is opgesteld op basis van meerdere rechtsordes, waaronder de artikelen 13 en 14 van Verordening (EU) 2016/679.

Tenzij anders vermeld, is dit privacybeleid uitsluitend van toepassing op deze Website.

Laatst gewijzigd: 6 september 2021.

Ontdek mijn profiel op de website van het Europees Parlement

Europees Parlement

Ontdek de website van mijn fractie, Identiteit en Democratie

Identiteit en Democreatie